Ledelse i civilsamfundet

Mødeleder Paul Natorp

Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af mennesker, der er en del af det.

Det danske samfund er i stigende grad nærmest afhængigt af, at tusinder af mennesker hver dag gør en indsats på de områder, de brænder for – i klubber, foreninger, organisationer af enhver art, ngo’er, sammenslutninger, kredse, og hvad der ellers findes – frivilligt!

Men der er masser af udfordringer for både store og små organisationer, og området trænger i den grad til at dele de gode idéer, de mest effektive værktøjer og de stærke eksempler, hvad enten det handler om hverdagen eller om de store, strategiske mål.

Derfor lancerede JP Aurora en professionel videns- og visionsgruppe af ledende aktører på området for sammen, og med oplæg fra nogle af de stærkeste i civilsamfundet, at udvikle nye og bedre vilkår, idéer og strukturer. I samarbejde med Sager der Samler og under ledelse af Paul Natorp vil gruppen fokusere ikke alene på det store billede, men også på helt konkrete cases med dokumenteret succes.

Gennem inspirerende oplæg fra både etablerede og nye spillere på markedet, store og små, vil vi studere og diskutere værktøjer – hvordan udvikler man sin frivillige ledergruppe, stærke kampagner, styring og projektering af de områder, man vil arbejde med, hvervning af nye medlemmer, kontakt til fonde og politikere, pr og kommunikation – alle de områder, som er nødvendige at beherske for at kunne drive en frivillig forening eller organisation fremad.

Gruppen vil arbejde med civilsamfundet set indefra – altså fra hverdagen i en forening eller organisation. Eksperter og forskere på området vil give gruppen overblik og viden, politikere og folk fra fondsverden kommer med deres input og visioner, og især vil gruppen diskutere de gode eksempler fra hverdagens civilsamfund med de ildsjæle, som står bag.

Paul Natorp fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes hos Sager der samler, N. J. Fjords Gade 2, Bygning D, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

kl. 14:00-21:00

I Ledelse i Civilsamfundet fastlægges emner og temaer på dagen. Det sikrer, at mødedagene kan centrere sig om det, der er aktuelt for medlemmerne, og at diskussionerne kan give konkret og praksis sparring på nuværende udfordringer.

kl. 08:30-13:00

I Ledelse i Civilsamfundet fastlægges emner og temaer på dagen. Det sikrer, at mødedagene kan centrere sig om det, der er aktuelt for medlemmerne, og at diskussionerne kan give konkret og praksis sparring på nuværende udfordringer.

kl. 08:30-13:00

I Ledelse i Civilsamfundet fastlægges emner og temaer på dagen. Det sikrer, at mødedagene kan centrere sig om det, der er aktuelt for medlemmerne, og at diskussionerne kan give konkret og praksis sparring på nuværende udfordringer.

Medlemsskab?

Tidligere møder

kl. 08:30-13:00

Vi stiller spørgsmålene: Hvordan bliver man som NGO, forening eller socialøkonomisk virksomhed relevant i det politiske landskab? Hvordan kan man skabe politiske alliancer? Hvad er mulighederne? Hvad er faldgruberne? Uffe Elbæk er gæst og hjælper os med at blive klogere.

kl. 08:30-13:00

I NGO’erne, foreningerne og de socialøkonomiske virksomheder bliver der arbejdet benhårdt på at gøre en forskel. Selvom arbejdet i sin natur er almennyttigt, er konkurrencen ofte benhård. Som regel er finansieringen ikke helt tilstrækkelig og en smule usikker. Medarbejderne er tilsvarende ofte lønnet til den sparsomme side og med korte kontrakter. Derudover lever frivillighed og lønarbejde side om side.

Alle disse forhold gør civilsamfundsorganisationerne helt særlige som arbejdspladser. Og tilsvarende stiller det helt særlige krav til os som ledere. Vi stiller derfor skarpt på udfordringer og dilemmaer men naturligvis også potentialer og muligheder. Både når det drejer sig om de store spørgsmål som f.eks. hvordan vi kan skabe en sund arbejdskultur, hvor engagement ikke ender med udbrændthed. Og også når det drejer sig om helt konkrete ting som f.eks. hvordan vi laver de bedste ansættelseskontrakter.

kl. 08:30-13:00

Der er sprækker i det demokratiske fundament. Vi mangler tillid og oplevelsen af at være i samme båd, når de store kriser skal løses. 

Mulighederne for at deltage i den offentlige samtale har aldrig været mere mangfoldige, men tonen på de sociale platforme afskrækker flertallet af borgerne fra at diskutere holdninger online. Selvom danskerne har en meget høj stemmeprocent til folketings- og kommunalvalg, er tilliden til politikere bemærkelsesværdigt lav. Antallet af medlemmer i de politiske partier er faldet til under 4 procent af vælgerne, og den aktive deltagelse i opstillingen af kandidater til folketingsvalg, kommunal- og regionsvalg er endnu lavere. Til trods for at der fortsat er mange aktive frivillige i civilsamfundets organisationer, så falder deltagelsen i det traditionelle foreningsdemokrati. Mange står helt udenfor disse fællesskaber. Hver anden dansker har lav demokratisk selvtillid og føler ikke, at demokratiet fungerer for dem.

På dette netværksmøde vil vi sætte fokus på, hvordan vi som civilsamfundsorganisationer kan spille vores rolle med at give mennesker en stærkere stemme i vores demokrati. Vi vil både se indad og udad. Indad, når det drejer sig om at give en stemme til dem, som er berørt af og får værdi af vores arbejde. Udad, når det drejer sig om at sætte fokus på en sag og bidrage til udviklingen af ny politik.

kl. 08:30-13:00

Vi lever i krisernes tid – og alliancernes. Regeringsgrundlaget har kriserne som en grundlæggende fortælling. Og i Aarhus har byrådet defineret syv vilde problemer, som en ramme for nytænkning, hvor velkendte løsningsmodeller ikke slår til. Klimakrise, sundhedskrise, forsyningskrise, demokratikrise, arbejdskraftkrise kalder på nye løsninger og nye samarbejder. Som civilsamfund repræsenterer vi en hel sektor, der her er tiltænkt en vigtig rolle. Ikke mindst fordi engagementet, fleksibiliteten og sammenhængskraften her næres side om side med solid faglighed. Men sammenlignet med det offenlige er civilsamfundet ikke lige stærkt organiseret. Selv store NGO’er er forsvindende små sammenlignet med en mindre dansk kommune, og de har en meget mere usikker finansiering. Store dele af civilsamfundet består af mindre foreninger og her bliver udfordringen med at matche de kommunale samarbejdspartnere endnu større.

På dette netværksmøde vil vi se på erfaringerne fra og mulighederne for at indgå i alliancer, der samler kræfterne og giver styrken til at kunne være med i større skala, når der kaldes på os til at skabe løsninger på kriser og vilde problemer.

kl. 08:00-13:00

De fleste kommuner arbejder i disse år med at implementere strategier, der skal forny måden vi skaber velfærd på. Strategierne giver borgerne og civilsamfundet en ny rolle i velfærdssamfundet og gør op med forståelsen af kommunen som servicevirksomhed og borgeren som kunde. I stedet skal velfærd blive et fælles ansvar og den traditionelle transaktionsbaserede model erstattes af noget kollektivt og relationelt.

Men én ting er at lave strategierne. En anden er at få dem til at fungere i praksis. På dette netværksmøde får vi besøg af Ina Bøge Eskildsen og Jacob Storch, der begge beskæftiger sig med at understøtte konkret implementering. Ina Bøge Eskildsen er projektleder for Aarhuskompasset, som er en forståelsesramme, der giver organisationen i Aarhus Kommune mulighed for at gå nye veje i forhold til ledelse, styring, praksis og borgersamarbejde. Jacob Storch er direktør i CRECEA og står for en stor årlig konference om relationel velfærd, der samler ledere, videnspersoner og praktikere omkring denne udvikling.

Sammen vil vi tage pulsen på den nye samskabende virkelighed og blive klogere på, hvordan vi som civilsamfundsorganisationer kan navigere i dette nye velfærdslandskab.

kl. 12:00-20:00

Civilsamfundet og fondene
Der er masser af ressourcer i civilsamfundet i form af mod, handlekraft og masser af frivillige timer. Men der er også brug for penge til at udvikle, organisere og lede de aktiviteter, som bringer ressourcerne i spil. Derfor er fondene af helt afgørende betydning for et velfungerende civilsamfund.

Vi får besøg af repræsentanter for tre toneangivende fonde, som hver holder et kort oplæg om deres arbejde, hvorefter vi har tid til at tale om, hvordan vi kan udvikle partnerskaberne mellem fondene og organisationerne i civilsamfundet.

Oplægsholdere:
Anne Thorø, bestyrelsesmedlem Rådet for Sociale Investeringer
Claus Hald Andreasen, projektchef Spar Nord Fonden
Jens Bruun, CEO Lind Foundation

Civilsamfundet og forskerne
Forskere har traditionelt haft rollen med at indsamle data omkring det andre gør. Men flere engagerer sig nu aktivt i at skabe forandring. To visionære og nytænkende forskningsprojekter sætter forskeren i en nærmest aktivistisk – og under alle omstændigheder aktiv
rolle, hvor man undersøger en ting samtidig med, at man prøver at skabe den.
F.eks. sundhed eller demokrati. Det åbner for helt nye samarbejdsmuligheder med
civilsamfundet. Det bliver vi klogere på gennem en samtale med to forskere.

Oplægsholdere:
Knud Ryom, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet
Laust Lund Elbek, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

kl. 08:30-13:00

Netværket får besøg af folketingsmedlemmerne  Camilla Fabricius (S), som er socialordfører for Socialdemokratiet og MF Karin Liltorp (M), som er civilsamfundsordfører for Moderaterne. De sætter to timer af til at gå ombord i disse spørgsmål: Hvilken rolle spiller civilsamfundet i fremtidens velfærd? Og på andre områder? Og hvordan kan og vil man politisk skabe rammer for en god udvikling?

Både Camilla og Karin sidder meget tæt på regeringen, og har en afgørende rolle i at forme regeringens politik på civilsamfundsområdet. De kommer begge både for at fortælle om, hvilke tanker regeringen gør sig vedrørende civilsamfundet og ikke mindst for at høre, hvad netværket tænker.

Hvordan ønsker vi, at civilsamfundet skal se ud i fremtiden? Hvordan skal det være struktureret? Hvordan lykkedes vi med at nå der hen? Hvilken forskel kan vi hver især gøre?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Et kig ind i fremtiden
Hvordan ser fremtiden ud fra tre udkigsposter? Hvad er de vigtigste udfordringer CS skal være med til at løse? Hvordan vil det se ud hvis vi ikke lykkedes med det? Og hvad hvis vi gør? Hvad ser jeg i CS i dag som er ressourcer, holdninger, mennesker, ideer som giver mig håb?

Oplægsholdere:
Anders Winnerskjold, rådmand, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune
Annemarie Zacho-Broe, tidligere embedsmand
Steffen Rasmussen, stifter og leder, Fundamentet

Session 2: Hvad vil vi?
Hvilken forskel kan vi gøre frem mod 2030? Hvordan kan jeg bidrage til det med min egen organisation? Hvilken forskel vil det gøre? Og for hvem?

Workshop i gruppen

Hvordan styrker vi organisationen og dens kompetencer? Hvordan sikrer vi ledelsens egen læring? Hvilke værktøjer kan styrke ledelsesudviklingen?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Kompetenceudvikling
Hvordan arbejder vi med kompetenceudvikling og hvordan kan vi bruge kompetenceudviklingen til at styrke hele organisationen? To organisationer deler deres erfaringer.

Oplægsholdere:
Natasha Al-Hariri, direktør, Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Poul Duus Gilling, chef for udvikling, uddannelse og dommer, Dansk Boldspil Union

Session 2: Ledelse og egen læring
Hvordan sikrer vi, at vi ikke glemmer os selv og vores egen læring som ledere i civilsamfundet? Hvilke værktøjer kan styrke vores ledelsesudvikling?

Oplægsholder: Kristin Birkeland, medstifter, Sager der samler

Hvordan skaber man en kommune, der er god for civilsamfundet? Hvordan søger man samarbejde med offentlige myndigheder? Hvad skal der til, for at samarbejdet bliver vellykket?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Samarbejdet med offentlige institutioner
Hvordan søger man samarbejde med offentlige myndigheder, som har en så stor rolle i Danmark? Hvordan får vi samarbejdet til at fungere? Hvad virker? Hvad er vanskeligt?

Oplægsholdere:
Jacob Torfing, professor, Roskilde Universitet
Maj Morgenstjerne, chef for civilsamfund og samskabelse, Aarhus Kommune

Session 2: Hvordan skaber vi en god kommune for civilsamfundet?
Hvad skal vi gøre for at få samarbejdet til at virke? En række lokalpolitikere inviteres til en samtale om, hvordan vi i fællesskab kan lykkedes.

Deltagende lokalpolitikere:
Purnima Erichsen, Konservative, Aarhus
Frands Fischer, Socialdemokratiet, Skanderborg

Hvordan skaber og efterlever man en strategi, som sigter efter man kan gøre den største forskel med sin organisation? Hvordan ønsker vi relationen til fondene skal se ud i fremtiden? Bør man gå efter at få en bestyrelse eller et advisory board eller begge dele? Og hvordan etablerer man det?

kl. 08:00 – 20:00

Session 1: Udfordringerne
Gennem cases kortlægger vi, hvilke udfordringer gruppens medlemmer sidder med.

Cases:
Frivillige – Flemming Poulsen, DGI Østjylland
Finansiering – Rasmus Holst Nielsen
Bæredygtighed – Steffen Elsborg Nygaard,VedvarendeEnergi
Kommunikation – Leonel Barbe og Helene Duun Tolstrup, ReDi School

Session 2: Veje vi kan gå
Vi inviterer fire fagfolk ind som bordformænd til løsningsorienteret diskussion ved bordene, omkring de udfordringer som medlemmerne sidder med.

Bordforpersoner:
Frivillige – Preben Astrup, PA konsulent, DIF
Finansiering – Torben Vinter, udviklingskonsulent, Københavns Kommune
Bæredygtighed – Janne Winther, Partnership & Research Lead, Acter
Kommunikation – Hannah Oxenvad Svarrer, selvstændig kultur- og kommunikationskonsulent

Session 3: Den største forskel
Hvad skal til, for at min organisation kan gøre den største forskel? Er det at skalere organisationen, er det at styrke samarbejdet med andre eller noget helt tredje?

Oplægsholdere:
Anne Kjær Bathel, CEO og founder, ReDI School Paul Natorp, medstifter, Sager der Samler

Session 4: Bestyrelse og advisory board
Via et oplæg og en case, kigger vi nærmere på, hvordan vi kan udvikle vores organisationer ved at udvikle ledelsen.

Oplægsholder: Laura Auken Larsen, Centerchef, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Session 5: Relationen til fondene
Vi diskuterer, hvordan relationen mellem fonde og civilsamfundet er og har udviklet sig samt visionerne for relationen i fremtiden.

Oplægsholder:
Sine Egede, direktør, Bikubenfonden
Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand, Købmand Herman Sallings Fond

Hvordan har udviklingen af civilsamfundet set ud igennem årene og hvorfor? Hvor stammer foreningsdanmark fra? Hvilken rolle spiller civilsamfundet i Danmark og hvilke fællesskaber skal vi styrke?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Civilsamfundets rolle
Hvor kommer foreningsdanmark fra, hvordan har civilsamfundet udviklet sig igennem årene og hvorfor? Hvad er civilsamfundets rolle og hvilke fællesskaber skal vi styrke? Gennem to oplæg bliver vi klogere. Formålet er at skabe en fælles forståelse og grundlag for diskussion

Oplægsholdere:
Lars Bo Kaspersen, professor, PhD, Copenhagen Business School
Karen Lumholt, journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder

Kapital, frivillige, viden og fysiske rammer – alle vigtige ressourcer, når det kommer til civilsamfundet. Men hvor finder man dem, og hvordan bør man varetage dem?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Hvad og hvem driver arbejdet?
Hvordan sikrer man de ressourcer, der er nødvendige, for at man kan lykkedes med sit projekt i civilsamfundet, og hvordan hverver og fastholder man frivillige?

Oplægsholdere:
Søren Bøllingtoft Knudsen – bestyrelsesmedlem, Røde Kors
Simon Prahm, CEO og co-founder, GAME

Hvordan ønsker vi, at civilsamfundet skal se ud i fremtiden? Hvordan skal det være struktureret? Hvordan lykkedes vi med at nå der hen? Hvilken forskel kan vi hver især gøre?

 kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Et kig ind i fremtiden
Hvordan ser fremtiden ud fra tre udkigsposter? Hvad er de vigtigste udfordringer CS skal være med til at løse? Hvordan vil det se ud hvis vi ikke lykkedes med det? Og hvad hvis vi gør? Hvad ser jeg i CS i dag som er ressourcer, holdninger, mennesker, ideer som giver mig håb?

Session 2: Hvad vil vi?
Hvilken forskel kan vi gøre frem mod 2030? Hvordan kan jeg bidrage til det med min egen organisation? Hvilken forskel vil det gøre? Og for hvem?

Hvordan skaber man et godt samarbejde med myndighederne, og hvad skal der til for at opbygge og få succes med samskabelse?

 kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Sådan søger du samarbejde med offentlige institutioner
Samarbejde er særdeles væsentligt – og i den grad når det kommer til civilsamfundet. Men hvordan søger man samarbejde med myndighederne, som har en så stor rolle i Danmark?

Oplægsholdere:
Kristian Würtz, Rådmand, Sociale Forhold og Beskæftigelse
Trine Hammershøy, direktør, Det Sociale Netværk/Headspace

Session 2: Sådan søger vi samskabelse
Samskabelse er mindst lige så vigtigt som samarbejde, når det kommer til civilsamfundet, men hvordan lykkedes man med det?

Oplægsholder: Jens Romundstad, direktør, Solartag

Er ledelse og udvikling af organisationer i civilsamfundet anderledes fra private virksomheder? Hvis ja – hvordan? Hvordan kan man skabe en platform for civilsamfundet, og hvordan er relationen egentlig mellem civilsamfundet og fonde?

 kl. 08:00 – 20:00

Session 1: Ledelse og udvikling – eksempler fra tre organisationer
God ledelse er alfa og omega for motiverede medarbejdere/frivillige, resultater og udvikling. Men hvad er god ledelse i civilsamfundet? Og hvordan udvikler man frivillige organisationer?

Oplægsholdere:
Frans Hammer, bestyrelsesmedlem, Danmarks Idrætsforbund
Ida Marie Bjerre Jepsen, direktør/local head, ReDI School of Digital Integration DK
Bjørn Ruben Pedersen, rådgivningsleder, Kræftens Bekæmpelse

Session 2: Relationen mellem fonde og civilsamfundet – tre fonde fortæller
Vi diskuterer, hvordan relationen mellem fonde og civilsamfundet er og har udviklet sig gennem tiden samt visionerne for relationen i fremtiden.

Oplægsholdere:
Kim Nøhr Skibsted, CEO, Poul Due Jensens Fond
Peter Giacomello, sekretariatschef, Tuborgfondet
Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand, Købmand Herman Sallings Fond

Session 3: Hvordan skaber man en platform for civilsamfundet
TrygFonden har skabt en platform, hvor knap 100.000 danskere har meldt sig klar til at hjælpe medborgere, som har brug for livreddende førstehjælp. Hvordan skaber man en sådan platform, som er til gavn for civilsamfundet?

Oplægsholder: Trine Heidemann, underdirektør, TrygFonden

Session 4: Bryd vanerne!
Hvordan sørger vi for, at vi ikke går tilbage til de gamle vaner, så vi aldrig rigtig får udviklet civilsamfundet? På humoristiskvis gør en ekspert os klogere.

Oplægsholder: Thomas VovemoD Lütken, direktør, Vanebrudspalæet

Hvordan har civilsamfundet udviklet sig i Danmark? Hvordan arbejder man med formål i dag? Og hvordan inddrager en stor dansk privat virksomhed civilsamfundet?

 kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Hvor kommer foreningsdanmark fra og hvordan kan vi genoplive det?
Vi analyserer, hvordan og hvorfor civilsamfundet i Danmark har udviklet sig, som tilfældet er. Formålet er at skabe en fælles forståelse og grundlag for diskussion.

Oplægsholder: Anker Brink Lund, professor, CBS

Session 2: Sådan arbejdes med formål
Formålet er helt centralt i civilsamfundet, men hvordan arbejder man egentlig aktivt med det? Vi diskuterer formålets indflydelse og betydning i arbejdet i det civile samfund.

Oplægsholder: Steffen Rasmussen, CEO og stifter, Center For Social Nytænkning

Session 3: Civilsamfundet og private virksomheder
Hvordan integrerer man civilsamfundet i aktiviteterne i en privat virksomhed? Med afsæt i en dansk case diskuterer vi mulighederne.

Oplægsholder: Maja Møller, Senior manager Public affairs and CSR, Arla Foods

*Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne.

Om Paul Natorp

Paul Natorp er medstifter af Sager der Samler, som står bag adskillige nyskabende fællesskabsinitiativer – for eksempel Vaskeriet. I dag står han for den daglige ledelse af organisationen sammen med Morten Daus-Petersen og Kristin Birkeland.

I 1995 færdiggjorde Paul Natorp sin bacheloruddannelse i spansk og massekommunikation ved Aarhus Universitet og fik efterfølgende arbejde som udviklingschef ved Jyllands-Posten. Ud over job ved Mobilethink, Kaospiloterne og som selvstændig organisationskonsulent og leder af kreative processer har Paul Natorp brugt store dele af sit arbejdsliv på forskellige samfundsrelaterede projekter. Han har blandt andet været medlem af både Frivilligrådet og OECD Innovative Citizen Participation Network.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Globale handelsstrømme

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine etablerede sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Høje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der kan påvirke […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Frank Jensen

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]